സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ശിബിരം 2020ൽ മലയാളമുപയോഗിച്ച് സംവദിക്കണമെന്നാഗ്രഹമുള്ള പഠിതാക്കൾക്കായി ഒരു മട്രിക്സ് മുറി തുറന്നിട്ടുണ്ട്. അവിടേക്കെത്തുന്നതിനായി താഴെ കാണുന്ന കണ്ണി ഉപയോഗിക്കുക.

matrix.to/#/!yknvABQiJqXwFbQPM

Follow

This post is addressing learners who prefer communication using language.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!