സ്കൂളുകളിലെ ഓണ്‍ലൈന്‍ ക്ലാസിനായി സ്വതന്ത്രമല്ലാത്ത സോഫ്റ്റ്‍വെയറുകളും സേവനങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് fsf.org.in/news/proprietary-ap

Last month published an Open letter to on the use of proprietary apps and services for online classes in schools: fsf.org.in/news/proprietary-ap

Now a version of the same is available: fsf.org.in/news/proprietary-ap

Hello Fediverse,

FSF India is a non-profit organisation committed to advocating, promoting and propogating the use and development of swantantra software in India.

Learn more at fsf.org.in/

Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!