Pinned toot

‍ കോണ്‍ഫറന്‍സില്‍ ആദ്യമായി മലയാളവും

ഓഗസ്റ്റ് 27, 28, 29

‍ഫ്

കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍ debconf20.debconf.org/schedule

Pinned toot

How Panther’s Paw Publications is publishing its Dalit books during, and against, the pandemic

Yogesh Maitreya is the founder and sole staff member of this publisher of Dalit literature.

scroll.in/article/969353/how-p

Pinned toot

invited community members for a meetup on 2nd November to discuss our expectations from them.

We have collected notes from the meetup here pad.disroot.org/p/ICFOSS_Commu

Pinned toot

@h_tejas
Look at riot.im as a replacement to . It is decentralized similar to but suited for private conversations and groups with end to end encryption for assured It is powered by protocol and two instances are manged by Indians diasp.in and poddery.com

I was pretty fed up with the behavior of 'df', so I wrote my own diskfree tool.

It's called 'duf', it's written in #golang, and you can get it here: github.com/muesli/duf

On ArchLinux, you can simply install 'duf' from the AUR.

I feel...people are using the whole 'we have to learn to live with Corona' as an excuse to ignore its existence and going about as if everything is normal. Nothing is normal. People are still suffering and dying.

It's been 45 or so years since the free software movement started and hardly 1% of professional programmers make a living by developing free software.

And of those being able to make a living, most are developing "enterprise open-source software" (like Kubernetes, Prometheus etc.) which the general public is never going to use.

@njoseph is there a development branch for where we can start testing diaspora ?

Show thread

If any of you are good in or , I'd appreciate some help to fix these remaining issues.

If you are good in you can help test the package or help with running on production.

-diaspora -packaging

Show thread

6 gems had to be vendored because diaspora is still using sass-rails which is dead upstream and debian already moved to sassc-rails.

If you'd like to help test it, follow wiki.debian.org/Diaspora#Buste

I still need to integrate systemd unit files to handle starting and stopping of the services automatically.

-diaspora -packaging (2/2)

Show thread

After many years of packaging work by many contributors, today I was able to install native debian package.

Out of 101 direct dependencies and 223 total dependencies, only 7 of them needed to be handled outside of debian packages.

autprefixer-rails gem had to be installed from rubygems.org because debian does not have browserify packaged and building with rollup and webpack created a broken bundle.

-diaspora -packaging (1/2)

RT @ashokkmrsingh@twitter.com

Another Good question? Is there rise of Majoriatism in India? No... Its clever game of certain racists and castiest who are not more than 10% of population fooling rest 90%...these 10% people control 90% resources, political power and govt including Judiciary.

🐦🔗: twitter.com/ashokkmrsingh/stat

RT @ShoaibDaniyal
Your regular reminder that GST did something fundamentally undemocratic: take taxation - the most sacred and powerful of state powers - out of our elected legislatures and transferred them to an opaque "council". twitter.com/BJP4India/status/1

Unlock and the Puja season is going to be a dicey situation. Had gone out yesterday and forget 'masks on chin' folks aren't wearing masks at all. Retail outlets at malls like South City Kolkata don't gate check for masks or even temperature checks.

We need volunteers to translate the Free Software Camp website, announcements and presentations to different languages. Can you help?

Show thread

സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയറും അതിന്റെ മൂല്യങ്ങളും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഇന്നു് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നു. അതേ ഉദ്ദേശലക്ഷ്യത്തോടും ആവേശത്തോടും കൂടി ഞങ്ങൾ ഇന്നു് സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ശിബിരം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണു്.

ഇതു ഒക്ടോബറില്‍ തുടങ്ങി ഫെബ്രുവരി അവസാനം വരെ തുടരുന്നു.

fsf.org.in/news/free-software-

ശിബിരത്തിന്റെ വെബ്സൈറ്റ്,
ശിബിരത്തിലെ അവതരണങ്ങള്‍,
അറിയിപ്പുകള്‍ തുടങ്ങിയവ
മലയാളത്തിലും
ലഭ്യമാക്കാന്‍
നിങ്ങള്‍ക്കും
സഹായിക്കാവുന്നതാണു്.

RT @khanumarfa
'Let Message Go to Media That a Particular Community Can't Be Targeted': SC in Sudarshan TV Hearing
Should we really hope that venomous TV channels will listen to at least the Supreme Court of India and stop demonisation of the Muslims ? thewire.in/law/supreme-court-s

The world celebrates Software Freedom Day today with the aim of increasing awareness of Free Software and its virtues, and it is in the same spirit and excitement that we announce today the Free Software Camp.

fsci.in/blog/free-software-cam

Thanks to everyone who worked behind the scenes to make this possible.

I made a thing! 🎉
github.com/nileshtrivedi/bette

It's a browser extension that recommends "better" alternative products and services via in-page popups, based on community-curated lists. Available for all Chromium and Firefox-based browsers.

We live in times where the distributions costs are hampering the adoption of higher-quality (which could mean security, privacy, ethics, local etc) products. I am hoping that this extension can eventually be managed by orgs like IFF, EFF or FSF.

A mentoring programme created with the intention of bringing more people to Free Software with strong focus on philosophy. More at camp.fsf.org.in/

Show more
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!