കേരളത്തിലെ അധ്യാപകര്‍ക്കൊരു തുറന്ന കത്ത്.

നിങ്ങള്‍ ഇന്റലിന്റേയും മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റേയും സൌജന്യ പരിശീലന വാഗ്ദാനങ്ങളെ തള്ളിക്കളയുകയും ക്ലാസെടുക്കാന്‍ ആവശ്യമുള്ള സോഫ്റ്റ്‍വെയറുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി സ്വന്തമായി ഒരു ഗ്നു/ലിനക്സ് വിതരണം ഉണ്ടാക്കുകയും, കേരളം മുഴുവനുമുള്ള അധ്യാപകര്‍ക്കു് സാങ്കേതിക പിന്തുണയും പരിശീലനവും നല്‍കുകയും ചെയ്തു.

ഈ കത്തു് പരമാവധി ആളുകളുമായി പങ്കു് വെയ്ക്കാനും ഒപ്പു് ശേഖരണം വന്‍ വിജയമാക്കാനും നിങ്ങളോരോരുത്തരും സഹായിയ്ക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ

fsci.in/ml/blog/letter-to-kera

കായംകുളം ടൌണ്‍ യുപി സ്കൂള്‍ അധ്യാപകനായ അനസ് പുന്നോട്, സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‍വെയര്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഓണ്‍ലൈന്‍ ക്ലാസെടുക്കുന്നതിന്റെ അനുഭവങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും പങ്കുവെയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും. സമയം സെപ്റ്റംബര്‍ 10 നു് രാത്രി 8-9 മണി വരെ. പങ്കെടുക്കാന്‍ meet.nixnet.services/b/pir-akd എന്ന ബിഗ് ബ്ലൂ ബട്ടണ്‍ സേവനത്തില്‍ വളരെ പഴയതല്ലാത്ത ഫയര്‍ഫോക്സ്, ക്രോമിയം/ക്രോം ബ്രൌസറുകളുപയോഗിച്ചു് കയറാം.

Calendar event for reminder poddery.com:5281/upload/uqJSU0

Follow

നിങ്ങളുടെ പരിചയത്തിലുള്ള അധ്യാപകരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുമല്ലോ ?

ഇതിന്റെ വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ്ങ് ഇപ്പോൾ കാണാം.

peertube.debian.social/w/cLxFw

ബിബിബിയിൽ നിന്നും പിയർ ട്യൂബിൽ ഇട്ട മൃദുലിനു് നന്ദി.

@praveen
The color contrast on the lines where date and time is written makes it completely unreadable for me (or those with color vision deficiencies). Just letting know.

@akshay
It was likely the work of someone new designing posters. I just asked for volunteers in fs edu Malayalam group and someone created it. I will pass the feedback.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!