'അങ്ങനെയാണ് ആറു മാസത്തേക്ക് കാരുണ്യം നെല്ലായി നല്‍കുന്ന സ്പ്രിംഗ്‌ളര്‍ അത് കഴിഞ്ഞാല്‍ കച്ചവടം ഡോളറിലേക്ക് മാറ്റുന്നത്'; സ്പ്രിംഗ്‌ളര്‍ വിവാദത്തില്‍ പ്രമോദ് പുഴങ്കര

doolnews.com/pramod-puzhankara

നമ്മള്‍ ഒരുമിച്ചു നില്‍ക്കേണ്ട സമയമാണിത്. കാരണം ഇവിടെ നാം അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത്, കേവലം സാങ്കേതികതയുടെയോ, കമ്പനികളുടെ വിശ്വാസ്യതയുടെയോ കാര്യമല്ല. നമ്മുടെ അവകാശങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കപ്പെടാനുള്ള ശരിയായ മാര്‍ഗങ്ങള്‍ ഗവണ്മെന്റുകള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തെയാണ്. കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തില്‍ മാത്രമല്ല, വിവരഭരണകര്‍തൃത്വത്തിലും (Data Governance) ഇന്ത്യക്കു മാതൃകയാകാന്‍ നമുക്ക് കഴിയണം.

doolnews.com/srinklr-controver

There's a new Mumble-client for Android available on F-Droid called Mumla.
f-droid.org/app/se.lublin.muml

#Mumble #Android #VoIP

Happy to announce the release of Indic-En v2.0 ! 🍾🎉

* Hover text to see the original text
* Restore page without refresh
* Performance Improvements

Available now on both @firefox@twitter.com & @ChromiumDev@twitter.com derivatives

#Malayalam, #Kannada, #Hindi
#Manglish, #Kanglish, #Hinglish

At last, it's now trivial to link a self-hosted @jitsinews@twitter.com up to @RiotChat@twitter.com for all your private video conferencing needs! 🎉 To show just how easy it is to run your own Synapse+Riot+Jitsi we've put together a new installation video & guide for Debian! matrix.org/blog/2020/04/06/run 👩🏾‍💻👨🏻‍💻

#DRM on medical equipment has always been a threat to human health and lives, as well as a violation of our rights, and now DRM on ventilators may actually cost lives: u.fsf.org/30n Sign up to learn more about our campaign against DRM: u.fsf.org/30j

Looking for an #opensource alternative to take back control over data that resides outside of your control at web service? Check out opensource.builders!

Distributed Decentralized Technology for empowering people is still a dream!

Distributed Decentralized Technology for empowering people is still a dream! By Dr. Nagarjuna G

sflc.in/distributed-decentrali

While you're doing Black Friday shopping, maybe #BundleUp4Whitney with this amazing bundle of games from designers all through the games industry to help Whitney recover after surgery! It's a great way to help out and do some good. 💜
itch.io/b/396/thoughty-bundle-

invited community members for a meetup on 2nd November to discuss our expectations from them.

We have collected notes from the meetup here pad.disroot.org/p/ICFOSS_Commu

Minutes of Free Software Community of India November meetup conducted on November 24th.

Expect a mastodon instance hosted by FSCI. Looking for moderators.

loomio.org/d/Ja3rhvdH/minutes-

#FreeSoftware #FSCI

RT @JharkhandJanad1
@roadscholarz @no2uid @HemantSorenJMM @ScribeShah @yourBabulal @kavita_krishnan @Jairam_Ramesh @sharmasupriya @svaradarajan @jdeoghariaTOI Priyanshu Bansingh, now five, was denied admission last year as she did not have Aadhaar. Laukan, denied admission in class six this year, as he does not have Aadhaar. Despite SC orders, both denied their right to education for not having Aadhaar. youtu.be/Q1LU0t90FZQ

email client is now available in buster-backports for stable users. I use Geary as my primary email client for its nice conversation view feature ( has a plugin for this feature, but when opening large threads it just hangs), ie, view all messages in a thread at once.

I was earlier using Debian unstable and when I broke my last laptop, I decided to stick to Debian stable on my new laptop. So I volunteered to maintain a backport.


tracker.debian.org/news/108105

Here's a website dedicated to list plenty of reasons to not use Facebook or any of their malicious services.

stopusingfacebook.co

(Thanks to @joacim for the link.)

#Facebook

Show more
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!